Inschrijvingsvoorwaarden

Goede afspraken, maken goede vrienden..

Inschrijving

Zodra u hebt ingeschreven en betaald, is uw plaats gereserveerd en krijgt u een schriftelijke bevestiging via mail. Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale trainingspakket waarvoor werd ingeschreven. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor niet deelgenomen trainingsdagen of bij het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer.

In geval van heirkracht of indien het minimum aantal deelnemers niet is bereikt (zie bij omschrijving van het event), behouden we het recht het event te annuleren. U wordt hiervan schriftelijk en zo nodig telefonisch verwittigd. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort.

Verantwoordelijkheid

Wie een workshop of training volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. De sessies kunnen diep gaan, we bieden hiertoe volledige omkadering tijdens de workshop. We raden aan om daarnaast tijd te voorzien voor jezelf om alles te kunnen integreren.

Annuleringsregeling :

  • Annulering binnen de maand voor aanvang is niet meer mogelijk. Het volledige bedrag blijft verschuldigd. Je kan wel zelf in een vervanger voorzien. Laat het ons dan wel schriftelijk weten, wie jou vervangt. Financiële regeling is dan tussen jou en de vervanger. Indien dit niet lukt, willen we altijd kijken of er nog iemand op de wachtlijst staat die jou wil vervangen. Indien ja, dan zorgen wij voor de overdracht. Je betaalt dan 10% administratieve kosten. Het saldo krijg je dan terugbetaald.
  • Annulering tot voor een maand voor aanvang: 10% annuleringskosten worden in rekening gebracht.

Good agreements, make good friends.

Registration

Once you have registered and paid, your place is reserved and you will receive written confirmation via email. Those who register, commit to participating in the total training package for which was registered. No adjustment of the course fee will be allowed for non-participated training days or in case of early termination of the training by the participant.

In case of unforseen circumstances or if the minimum number of participants has not been reached (see event description), we reserve the right to cancel the event. You will be notified in writing and, if necessary, by telephone. The course fee will then be refunded in full.

Responsibility

Anyone attending to the workshops or training does so on their own responsibility. These workshops and training can go deep, we offer full supervision during the sessions. In addition, we advice to allow time for yourself to integrate everything.

Cancellation policy :

  • Cancellation within the month before the start is not possible. The full amount remains due. You can provide a substitute. Please let us know in writing who will replace you. Financial arrangements are between you and the substitute.
    If this is not possible, we always want to see if there is someone on the waiting list who wants to replace you. If so, we will take care of the transfer. You will then pay a 10% administrative fee. The balance will then be refunded to you.
  • Cancellation up to one month before the start: 10% cancellation fee will be charged.